Hartelijke handelaars/Come In vzw

Wie zijn we?

Hartelijke Handelaars is een Brussels netwerk van handelaars die hun deuren openstellen voor mensen die op straat moeten overleven. Dit simpele symbool op de deur of vitrine geeft aan dat deze handelaars kleine diensten aanbieden aan wie hier nood aan heeft: een glas water, een gsm opladen, een plek om een rugzak te zetten of een kop koffie, het kan allemaal.

Eigenaar en verantwoordelijke van de verwerking

Naam: Come In vzw

Adres: Edingburgstraat 26, 1050 Elsene

Verwerkingsverantwoordelijke: Charlotte Zwemmer

E-mailadres: charlotte.zwemmer@gmail.com

Gebruik van verzamelde Persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

De soorten Persoonsgegevens die deze site rechtstreeks of via derden verzamelt zijn onder andere: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en Informatiegegevens.

De volledige details van elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de secties die aan dit Privacybeleid zijn gewijd of in specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de verzameling van de Gegevens worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in de vorm van formulieren.

Persoonsgegevens kunnen spontaan door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u deze site na uw aanvaarding gebruikt.

In het geval dat deze site aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, is de Gebruiker vrij om deze niet te communiceren zonder enige gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die twijfels hebben over de verplichte persoonsgegevens worden uitgenodigd contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Elk gebruik van cookies – of andere traceerhulpmiddelen – door deze site of door de eigenaren van diensten van derden die door deze site worden gebruikt, is bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde dienst te leveren, in aanvulling op de andere doeleinden die in dit document en in het cookiebeleid worden beschreven, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die via deze site worden verkregen, gepubliceerd of gecommuniceerd en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij krijgen om de gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Hoe en waar de gegevens worden verwerkt

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers of computerhulpmiddelen, waarbij procedures en organisatievormen worden gevolgd die nauw verband houden met de vermelde doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die belast zijn met de werking van deze site (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien van toepassing, door de Eigenaar zijn aangewezen als Onderaannemers. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • de verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of voor een precontractuele verbintenis van de Gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar toekomt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die de eigenaar of een derde nastreeft.

In ieder geval zal de Eigenaar u graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten.

Plaats van verwerking

De gegevens worden verwerkt in het hoofdkantoor van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de verantwoordelijken voor de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kan de overdracht van de gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het zijne plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om te weten wat de rechtsgrondslag is voor de overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, is opgericht, evenals de veiligheidsmaatregelen die de eigenaar heeft genomen om zijn gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker meer informatie krijgen door de relevante delen van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard tot de volledige uitvoering van het contract.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de rechtmatige belangen van de eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen die de Eigenaar nastreeft, vinden in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht van toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens niet meer worden toegepast nadat de bewaartermijn is verstreken.

Doel van de verwerking

De gebruikersgegevens worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, alsook voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de Gebruiker en Analyses.

Gebruikers kunnen meer informatie vinden over de doeleinden van deze verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve delen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor contact op te nemen met de gebruiker.

Door het invullen van het inschrijvingsformulier, geeft de Gebruiker toestemming om deze informatie te gebruiken voor het beantwoorden van verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven op het formulier.

Inschrijvingsformulier (deze site)

Verzamelde persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatiegegevens.

Rechten van de Gebruiker

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben de gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken zelfs als ze toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking op een andere rechtsgrond dan de toestemming wordt uitgevoerd. Verdere details worden toegevoegd in de corresponderende sectie hieronder.
 • Gebruikers hebben het recht om te weten of de Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • De gebruiker heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens alleen verwerken voor opslagdoeleinden.
 • Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde voorwaarden, hun Gegevens te verwijderen bij de Eigenaar.
 • Gebruikers hebben het recht om hun gegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze, indien technisch mogelijk, zonder enige belemmering over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.
 • Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële bevoegdheid van de Eigenaar of voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie en die een dergelijk bezwaar rechtvaardigt.

De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat, indien zijn Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hij te allen tijde zonder enige rechtvaardiging bezwaar kan maken tegen een dergelijke verwerking. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers verwijzen naar de relevante onderdelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Elk verzoek om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen kan aan de Eigenaar worden gericht met behulp van de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo snel mogelijk en altijd binnen een maand worden bestudeerd.

Aanvullende informatie over gegevensverwerking en -verzameling

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Eigenaar in de rechtbank of in stappen die kunnen leiden tot juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze site of Gerelateerde Diensten.

De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Eigenaar op verzoek van de overheid verplicht kan worden om Persoonsgegevens te verstrekken.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze site de gebruiker aanvullende informatie en achtergrondinformatie geven over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor bedienings- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze site en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interacties met deze site (systeemlogs) vastleggen of andere Persoonsgegevens (zoals IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Nadere informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track” verzoeken worden behandeld

In dit document kunt u de parameters instellen van de gegevens die u accepteert om te delen (zie Gebruik van verzamelde persoonsgegevens).

Wijzigingen in dit Privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en eventueel op deze site op de hoogte te stellen of – voor zover technisch en wettelijk mogelijk – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via de contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te raadplegen, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat aangegeven.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, dient de Eigenaar waar nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker te verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – het mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren of identificeerbaar te maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld door deze site (of door diensten van derden die door deze site worden gebruikt), waaronder de IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers van deze site, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (gunstig resultaat, fout, enz.), en alle andere informatie die nodig kan zijn om het verzoek te verwerken. ), het land van herkomst, de kenmerken van de door de Gebruiker gebruikte browser en het besturingssysteem, diverse details met betrekking tot de tijd per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina van de Applicatie wordt doorgebracht) en details met betrekking tot het in de Applicatie gevolgde pad, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

De persoon die deze site gebruikt komt, tenzij anders vermeld, overeen met de betrokken persoon.

Betrokkene

De natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Onderaannemer (of datacontroleur)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of enig ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Regelaar (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, het openbaar gezag, de instelling of enig ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze site. Tenzij anders vermeld, is de beheerder van de verwerking de eigenaar van deze site.

Deze website

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienstverlening van deze site zoals beschreven in de (eventuele) voorwaarden die hierop betrekking hebben en op deze site.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine datasets die in het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen.

Juridische informatie

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, met name artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op deze site, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 05 augustus 2020

Meer informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Hartelijke handelaars implementeert technische middelen en veiligheidsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies of wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging, van toevallige of onwettige aard te voorkomen.

De verbinding en doorvoer van gegevens wordt beschermd door een SSL-TLS-certificaat om de gegevens die u ons via onze site kunt verstrekken, te versleutelen.

Onze agenten die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

Procedures bij het uitlekken van gegevens

Wij zullen de betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer het lek een groot risico inhoudt voor hun rechten en vrijheden, zoals de diefstal van hun Persoonsgegevens.

Cookies Policy

Welke cookies gebruiken we?

—Dit moet nog worden vastgesteld aan het einde van de ontwikkelingsfase.—

Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Voor meer informatie, zie hierboven ons privacybeleid.

Gebruikt iemand anders cookies op onze website?

Adverteerders gebruiken soms hun eigen cookies om u te voorzien van gerichte reclame. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld een profiel gebruiken dat ze hebben opgebouwd op basis van sites die u eerder hebt bezocht om u meer relevante advertenties te presenteren terwijl u websites bezoekt. Als u zich in de Europese Unie bevindt en meer wilt weten over hoe adverteerders dergelijke cookies gebruiken of als u zich wilt afmelden voor het ontvangen ervan, ga dan naar www.youronlinechoices.eu. In dit geval tonen wij dergelijke advertenties van derden niet op onze site en staan wij derden niet toe dergelijke advertenties te tonen en cookies te verzenden voor dit doel.

Algemene informatie over cookies.

In de onderstaande informatie kunt u meer te weten komen over cookies en hoe u deze kunt controleren.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u deze inactief maken, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen zodat cookies van deze website niet op uw apparaat kunnen worden geplaatst.

Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten die naar uw apparaat wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website, of wanneer u een website bezoekt die deze cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Cookies voeren meerdere functies uit, zoals het efficiënt navigeren tussen pagina’s, het onthouden van uw voorkeuren en het verbeteren van de gebruikerservaring in het algemeen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u op een site ziet, op basis van uw interesses, relevanter voor u zijn.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie – als u bijvoorbeeld bij het inloggen op het tabblad “onthoud mij” klikt, slaat een cookie uw gebruikersnaam op. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe de gebruiker op de site is gekomen en onze websites gebruikt, en de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:

 • Sessiecookies, die alleen voor de duur van de sessie gelden. Ze worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit.
 • Permanente cookies die blijven bestaan nadat de sessie is afgesloten. Ze worden op de harde schijf van de gebruiker bewaard tot ze verlopen (permanente cookies zijn ontworpen met een vervaldatum) of tot de gebruiker de cookies verwijdert. Permanente cookies worden gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals zijn of haar surfgedrag of voorkeuren voor een specifieke website.
 • First-party cookies behoren tot de site die u kiest om naartoe te gaan.
 • Cookies van derden” worden geïmporteerd van een site waarvan de inhoud indirect toegankelijk is, bijvoorbeeld via een afbeelding of banner.

 

De meeste browsers ondersteunen ze (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.). In ieder geval kunnen gebruikers hun browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat ze deze kunnen verwijderen.

Voor meer algemene informatie over cookies klikt u op de volgende link: www.allaboutcookies.org.

Hoe kan ik de cookies in mijn browser controleren en verwijderen?

De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op browserniveau worden geboden. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden onder de tabbladen “Help”, “Hulpmiddelen” en “Bewerken”). Het weigeren van een cookie of categorieën van cookies verwijdert geen cookies uit uw browser. U moet dit zelf doen vanuit uw browser.

De cookie-instellingen kunnen per browser verschillen. Hieronder vindt u hyperlinks naar instructies voor het uitschakelen of verwijderen van cookies in uw browser:

 • Mozilla Firefox
 • Chroom
 • Safari
 • Internet Explorer

Optioneel – indien van toepassing – zie vorig punt over analytische cookies. Als u bovendien geen informatie over uw bezoeken en activiteiten op onze website aan Google Analytics wilt doorgeven, kunt u deze optie in uw browser deactiveren via de volgende link: Google Analytics opt-out

Onthoud dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen in uw browser, sommige delen van onze website niet goed of langzamer kunnen functioneren.